Produktová certifikace

 
 

Obecné zásady pro značení CE na výrobcích

Produktová certifikace

Označení CE je vyžadováno na výrobky, pokud exportujete do skupiny 27 členských států Evropské uni...

 
 

Lanové dráhy pro přepravu osob CE

Produktová certifikace

Lanovými dráhami určenými k přepravě osob se rozumí zařízení sestávající z několika komponent, kte...

 
 

Elektrické zařízení s nízkým napětím CE

Produktová certifikace

Elektrickým zařízením se rozumí jakékoli zařízení určené pro použití s jmenovitým napětím mezi 50 ...

 
 

Stavební výrobky CE

Produktová certifikace

Stavebním výrobkem se rozumí jakýkoli výrobek, který je vyráběn pro trvalé požití při stavebních p...

 
 

CE zařízení a ochranných systémů pro použití v potenciálně výbušných atmosférách (Atex)

Produktová certifikace

Zařízení pro použití v potenciálně výbušných atmosférách se rozumí stroje, přístroje, pevné nebo m...

 
 

Výbušniny pro civilní použití CE

Produktová certifikace

CE značky se požívají pro takové výbušniny, tedy takové materiály a předměty, jejichž označení dop...

 
 

CE značka pro horkovodní kotle

Produktová certifikace

Za kotle na teplou vodu jsou považovány kotle vypalované kapalnými nebo plynnými palivy o jmenovit...

 
 

Výtahy a zdvihací zařízení CE značka

Produktová certifikace

Výtah či zdvihací zařízení znamená zařízení obsluhující specifické úrovně, které má kabina či ploš...

 
 

Stroje a strojní zařízení

Produktová certifikace

Stroje a strojní zařízení znamená: sestavu spojených částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna se...

 
 

CE Měřící přístroje a zařízení

Produktová certifikace

Směrnice o měřicích přístrojích 2014/32 / EU (MID), je směrnicí Evropské unie, která usiluje o har...

 
 

Zdravotnické zařízení a prostředky CE

Produktová certifikace

Zdravotnické zařízení je definováno ve směrnici 93/42 / EHS jako: jakýkoli přístroj, materiál nebo...

 
 

Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a pomůcky CE

Produktová certifikace

Aktivní implantabilní zdravotnický prostředek je jakékoliv aktivní zdravotnický prostředek, který ...

 
 

In Vitro diagnostický zdravotnický prostředek

Produktová certifikace

Diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro se rozumí jakákoli zdravotnická pomůcka, která je...

 
 

Váhy (ne automatické) CE

Produktová certifikace

Váha je definována jako měřicí nástroj či přístroj sloužící k určení hmotnosti těla použitím gravi...

 
 

Rádiová zařízení a telekomunikační koncová zařízení (R & TTE) CE

Produktová certifikace

Rádiovým zařízením se rozumí výrobek nebo jeho příslušná součást schopná komunikace prostřednictví...

 
 

Osobní ochranné pomůcky (OOP)

Produktová certifikace

Osobní ochranné pomůcky jsou určeny pro nošení a slouží jako ochrana před jedním nebo více zdravot...

 
 

Jednoduché tlakové nádoby CE

Produktová certifikace

Jednoduchá tlaková nádoba znamená jakoukoli svařovanou nádobu, která je vystavena vnitřnímu průměr...

 
 

Tlaková zařízení CE

Produktová certifikace

Označení CE je vyžadováno na výrobky, pokud exportujete do skupiny 27 členských států Evropské uni...

 
 

Rekreační plavidla CE

Produktová certifikace

Rekreační plavidlo znamená jakoukoli loď jakéhokoli druhu, bez ohledu na pohonný prostředek, délky...

 
 

CE značka pro hračky

Produktová certifikace

Hračka znamená jakýkoli výrobek nebo materiál určený nebo zřetelně určený k použití ve hře dětí ml...

 
 

Zařízení pro spalování plynných paliv CE

Produktová certifikace

Spotřebiče spalující plynná paliva používané pro vaření, vytápění, výrobu teplé vody, chlazení, os...

Konzultace zdarma...