Bojujte proti korupci dle mezinárodního standardu ISO 37001

15-03-19

Korupce vážně poškozuje ekonomiku a společnost jako celek. Mnohé země ve světě trpí hluboce zakořeněnou korupcí, která brání hospodářskému rozvoji, podrývá demokracii a poškozuje sociální spravedlnost a právní stát. Povaha a rozsah korupce se v různých zemích liší. Zde můžete nahlédnout za zprávu Evropského parlamentu o boji proti korupci: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:058aecf0-d9b7-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0015.04/DOC_2&format=PDF

Korupce má dopady na dobrou správu, řádné řízení veřejných financí a konkurenční trhy. V krajních případech podkopává důvěru občanů v demokratické instituce a postupy. Systém protikorupčního managementu ISO 37001 definuje globálně použitá pravidla a opatření, pomocí kterých by měli organizace předcházet korupci.

Tento standard specifikuje požadavky a poskytuje návod pro ustavení, implementaci, udržování, prověřování a zlepšování systému protikorupčního managementu, který má organizaci pomoct při prevenci a odhalování korupce a reakci na ni. Takový systém podle normy nesmí postrádat například komplexní a pravidelné hodnocení rizik korupce v celé organizaci, robustní finanční a nefinanční kontroly, automatizovaný detekční systém, proces prověření třetích stran odpovídající jejich potenciálnímu riziku či celofiremní strategii schválenou a prioritně podporovanou vrcholovým managementem.

ISO 37001 je flexibilním nástrojem, který může být používán jakoukoliv organizací, malou i velkou firmou, ve veřejném, soukromém i dobrovolnickém sektoru. Certifikaci ISO 37001 lze přizpůsobit velikosti a povaze organizace a riziku úplatkářství, kterému čelí. 

https://www.urs-czech.cz/iso-certifikace/iso-37001-system-protikorupcniho-managementu

Kontakt...