Identifikace právních požadavků / audit souladu BOZP - Compliance Audit

Stručně

Orgány státní správy čím dál více kontrolují, zda podniky dodržují právní předpisy vycházející z legislativy Evropské unie a České republiky v oblasti ochrany zdraví při práci. Podle dostupných údajů www.suip.cz Státní úřad inspekce práce uloží za jeden rok více než 30 milionů Kč pokut za pochybení v oblasti bezpečnosti práce. Ze strany inspektorátu práce může hrozit právním společnostem při porušení povinností sankce ve výši až 2.000.000 Kč.

Popis

identifikace právních požadavků dle Vašeho oboru podnikání
fyzická prohlídka pracoviště
revize stávající zpracované dokumentace BOZP
identifikace a hodnocení rizik, který je součástí auditu souladu
vyhodnocení používání osobních ochranných pracovních prostředků / OOPP
kontrola periodicity školení zaměstnanců o BOZP
přehledná zpráva o stavu dodržování ochrany zdraví při práci platnou legislativou

Roční opakování auditu souladu BOZP je skvělým nástrojem pro pracovníky, kteří danou problematiku ve vaší společnosti zajišťují. Spojení auditu v oblasti BOZP s auditem souladu požární ochrany ochrání komplexně společnost při výkonu vaší činnosti s důrazem na problematiku vedení zaměstnanců.

Proč Identifikace právních požadavků / audit souladu BOZP - Compliance Audit?
  • ochrana před pokutami státních dozorových orgánů plynoucích z nedodržování právních požadavků firem
  • eliminace nákladů spojených se vznikem pracovního úrazu, nemoci z povolání či vznikem škody na majetku
  • prevence členů statutárního orgánu před trestněprávní odpovědností při vzniku pracovního úrazu
  • ochrana managementu firmy před osobní odpovědností za finanční škody přehledná zpráva o stavu dodržování ochrany zdraví při práci platnou legislativou
  • součást výroční zprávy Vaší organizace

Konzultace zdarma...