SEDEX - Etický a sociální audit

Stručně

SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) je webový program založený proto, aby pomáhal podnikům zlepšit jejich etickou výkonnost. Tato platforma umožňuje ukládání dat ohledně etické výkonnosti a jejich následné sdílení se zákazníky.

Popis

SMETA (SEDEX Member Ethical Trade Audits) je standard používaný pro etické audity. SMETA audit je založen na ETI kodexu, který zahrnuje životní prostředí, zdraví a bezpečnost při práci, pracovní etiku a pracovní standardy. ETI kodex byl založen Mezinárodní organizací práce (International Labour Organisation - ILO) na základě pracovních postupů.

SEDEX audit je založen na ETI kodexech, které obsahují:

1.Svoboda zaměstnání:
Neexistuje nucená, vázaná nebo nedobrovolná práce. Zaměstnanec může „opustit“ svého zaměstnavatele po řádném upozornění.

2.Svoboda sdružování:
Pracovníci mají právo vstupovat do odborů na jejich vlastní uvážení a zaměstnavatel je nemůže za tyto postoje diskriminovat.

3.Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci - BOZP:
Pracovníci musí mít bezpečné pracovní prostředí a hygienické podmínky, které musí splňovat požadavky auditu SEDEX. Tyto kroky zabraňují pracovním úrazům a zraněním.

4.Děti nesmí být zaměstnaní:
Požadavky auditu SEDEX jsou založeny na SMETA normách. Děti a mladiství mladší 18-ti let nesmí být zaměstnaní v noci, nebo v nebezpečných podmínkách.

5.Životní minimum:
Mzdy a dávky vyplácené pracovníkům musí dosahovat životního minima pro danou zemi nebo jsou stanoveny normou v
požadavcích auditu SEDEX.

6.Pracovní doba:
Pracovní doba musí být v souladu s vnitrostátními předpisy a kolektivními smlouvami. Za normálních pracovních podmínek nesmí být překročeno 48 hodin týdně. Všechny přesčasy musí být dobrovolné.

7.Zákaz diskriminace:
Zaměstnávání, pracovní výhody a podmínky, odměňování či odchody do důchodu nesmí být vyhodnocovány na základě rasy, kasty, národnosti, náboženského vyznání, pohlaví, sexuální orientace nebo politické příslušnosti.

8.Poskytování pravidelného zaměstnání:
Požadavky SEDEX audit prověřuje, že organizace nabízí práci na bázi pracovního poměru. Součástí auditu je ověření, že práce odpovídá pracovní smlouvě a obsahují taková sociální opatření, kterými jsou plněny závazky vůči zaměstnancům stanovených v rámci pracovního práva.

9.Zákaz nelidského zacházení:
Fyzické, slovní či sexuální napadání nebo jiné formy zastrašování jsou dle požadavků auditu SEDEX zakázány.

URS je certifikační a auditorskou společností (Audit Company Group - ACG) a je členem SEDEX. Pro správu a udržování etického vystupování v rámci dodavatelského řetězce provádí společnost URS SMETA audit. Jakožto člen ACG může URS provádět SMETA audit na základě požadavků SEDEX auditu. Díky auditu od URS https://www.sedexglobal.com/products-services/smeta-audit/ se zařadíte do seznamu největší a nejprestižnější skupiny prověřených firem https://www.sedexglobal.com/membership/members/

Proč SEDEX - Etický a sociální audit?
  • Zpráva z SEDEX auditu snižuje duplicitu auditů tím, že poskytuje přijatelný formát Social Compliance Audits.
  • Social Compliance Audits dle SMETA normy umožňují firmám efektivně sdílet a spravovat informace ohledně etiky.
  • SMETA audit snižuje rizika v oblasti sociální odpovědnosti a zvyšuje etické obchodování.
  • Zákazníci mohou vidět a sdílet výhody dodavatele.

Konzultace zdarma...